چالش حق و تکلیف

نویسنده‌ی محترم در این مقاله در صدد است تا تفکیک حق از تکلیف را که در برخی مجامع حقوقی مطرح است، نقد نماید. امروزه در برخی مجامع علمی سمینارهایی با عنوان «حقوق بشر، گذار از جهان تکلیف» برگزار می‌کنند و به دنبال ایجاد شکاف بین حق و تکلیف و القای این معنا هستند که در جهان مدرنیته باید از حقوق سخن گفت و نه تکالیف؛ و این‌که هیچ محدودیتی برای حقوق وجود ندارد و آزادی مافوق قانون است.

در این مقاله، ابتدا بنیان‌های نظری حقوق بشر در دوران مدرنیته در دو شاخه‌ی خردگرایی و فردگرایی تبیین می‌شود؛ سپس ادله‌ی معتقدان تفکیک حق از تکلیف در دو دسته‌ی حقوقی و غیرحقوقی بررسی و نقد می‌شوند.

نویسنده مقاله: مسعود راعی