مقاله؛ فلسفة اسلامی؛ پویایی و پایایی

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت
منبع: نقد و نظر پاییز و زمستان 1387 شماره 51 و 52