//-->

مقاله؛ مشروطه خواهی و اجتهاد

نویسندگان: حسن یوسفی اشکوری/ مهدی ابوطالبی
منبع: بازتاب اندیشه 1386 شماره 84