//-->

مقاله؛ نقد نظریه های غربی در بازتاب اسلامی با تکیه بر مورد فلسطین

نویسندگان: مهدی ابوطالبی
منبع: رواق اندیشه اسفند 1384 شماره 51