يك دليل عقلي بر اثبات فردي بودن ولايت فقيه بيان کنيد.

براي تصميمات حکومتي هميشه فصل‌الخطابي لازم است تا جامعه دچار سردرگمي نشود. در جامعۀ اسلامي پيوسته مسائلي رخ مي‌دهند كه نيازمند تصميم‌گيري قاطع و فوري حکومت‌اند. در اين گونه موارد موكول کردن تصميم به شورا، فرصت اقدام مناسب و مقتضي را مي‌سوزاند. 
در مقابل، با توجه به اينكه وليّ فقيه، همواره از نظر کارشناسان و افراد خبره بهره‌ مي‌گيرد و در مسائل مختلف با ايشان مشورت مي‌کند، به بهترين وجه مي‌تواند تأمين‌کنندۀ مصلحت مسلمين باشد. 
افزون بر اين، شورايي بودن ولايت فقيه و بروز اختلافات در اين شورا قداست و حرمت اين جايگاه را، که خود مي‌بايد عامل حفظ و انسجام جامعۀ اسلامي باشد، مخدوش مي‌سازد. 
بنا بر اين اگر ولايت فقيه به صورت فردي اِعمال گردد، کارآمدي بيشتري خواهد داشت، و سيرۀ عقلاي عالم نيز در مديريت همين است. از اين رو، مديريت شورايي، در نظام‌هاي سياسي موجود جايگاهي ندارد و همواره يک فرد، تصميم‌‌گيرندۀ نهايي است.