گزارش عملکرد آموزش مجازی طرح ولایت 9 ماه اول سال 1399

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش های آزاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با توجه شیوع بیماری کرونا سامانه آموزش مجازی مرکز آموزش های آزاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) راه اندازی شد.
در این سامانه فراگیران دوره های طرح ولایت را به صورت آنلاین و آفلاین یا تلفیقی آموزش میگیرند.گزارش عملکرد واحد آموزش مجازی این مرکز به شرح ذیل می باشد:
 
ضبط و تدوین 84 قسمت تدریس کامل دوره های طرح ولایت
ضبط و تدوین 74 قسمت آموزش کتاب بنیادی ترین اندیشه ها 
آموزش مجازی دوره معرفت رضوی برای 360 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد
دوره طرح ولایت دانشگاه تهران 40 نفر 
دوره طرح ولایت روحانیون ناجا 60 نفر
دوره طرح ولایت روحانیون ارتش 120 نفر
دوره طرح ولایت فرهنگیان خراسان جنوبی 68 نفر
دوره استانی طرح ولایت فعالین فرهنگی و معلمین 800 نفر