مقاله؛ نقش آموزه معاد در روش علوم انسانى دستورى

نویسندگان: حسن محیطى اردکان، على مصباح منبع: معرفت فلسفی سال دهم زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 38) چکیده: در این پژوهش، با پذیرش اثرگذارى آموزه هاى دینى بر علوم انسانى در سه حوزه هدف، روش و مسائل،... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ دین عقلانیت، و تحول معرفت

نویسندگان: على مصباح منبع: معرفت فلسفی 1382 شماره 1و 2   مطالعه بیشتر...

مقاله؛ تأثیرات نسبی گرایی معرفتی و اخلاقی در شناخت درمانی و نقد آن بر اساس اندیشه اسلامی

نویسندگان: نوید خاکبازان، علی مصباح، حمید رفیعی هنر منبع: معرفت فلسفی سال شانزدهم بهار 1398 شماره 3 (پیاپی 63) چکیده: شناخت درمانی با استفاده از مجموعه ای از تکنیک ها، برای بسیاری از... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ روش شناسی علوم اجتماعی از دیدگاه هابرماس و بررسی آن از منظر حکمت متعالیه

نویسندگان: عبدالله زکی، علی مصباح منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال هشتم زمستان 1395 شماره 1 (پیاپی 29) چکیده: علوم اجتماعی از ابتدای شکل گیری خود، با این پرسش مهم مواجه بوده که روش شناسی... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ نقد و بررسی مبانی تجربه گرایی در علوم انسانی

 نویسندگان: علی مصباح منبع: حکمت اسراء بهار 1391 شماره 11 چکیده: «تجربه گرایی» به عنوان اولین رویکرد در علوم انسانی، مورد توجه دانشمندان این عرصه قرار گرفت، و هنوز هم، باوجود نقدها و... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ تربیت دینی و فاعل ارادی

نویسندگان: علی مصباح، عباس گرایی منبع: اسلام و پژوهش های تربیتی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 3) چکیده: در بخش اول این مقاله، برای رسیدن به برخی مبانی تربیت دینی، به... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ دین و جامعه فراسکولار؛ نقدی بر نظریات هابرماس در باره دین در جهان مدرن

نویسندگان: علی مصباح، سلمانعلی رحیمی منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال اول پاییز 1389 شماره 4 چکیده: فراسکولاریسم و یا پذیرش حضور دین در یک جامعة سکولار، ایده ای است... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ بررسی اندیشه رخنه پوش لاهوتی

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت منبع: معرفت فلسفی زمستان 1385 شماره 14   مطالعه بیشتر...

مقاله؛ تحلیل و بررسی اندیشه ساعت ساز لاهوتی

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت منبع: معرفت فلسفی پاییز 1383 شماره 5 مطالعه بیشتر...

مقاله؛ اصالت وجود

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت منبع: معرفت فلسفی 1382 شماره 1و 2   مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها