مقاله، تحلیل و بررسی حرکت جوهری یا فرد سیال مقوله جوهر

نویسندگان: احمدحسین شریفی، محمدتقی یوسفی منبع: معرفت فلسفی 1387 شماره 21   چکیده: فیلسوفان مسلمان تا پیش از ملاصدرا، اغلب حرکت جوهری را انکار و آن را نقد می کردند. سرانجام،... مطالعه بیشتر...

مقاله، ارزش های اخلاقی و خودگرایی روان شناختی

نویسندگان: احمدحسین شریفی، حسین باقری منبع: معرفت اخلاقی سال اول تابستان 1389 شماره 3   چکیده: هنری سیجویک خودگرایی را نظریه ای اخلاقی میداند که شبیه سودگرایی است. سودگرایان... مطالعه بیشتر...

مقاله، نقد و بررسی مبانی خداشناختی و انسان شناختی پائولو کوئلیو

نویسندگان: حامد حسینیان احمدحسین شریفی منبع: حکمت عرفانی سال اول پاییز 1390 شماره 1   چکیده: امروزه آثار پائولو کوئلیو در رده عرفان های نوظهور جای گرفته است. آثار وی بیشتر در... مطالعه بیشتر...

مقاله، نقش واقع گرایی در اخلاق کاربردی

نویسندگان: احمد محمدی پیرو، احمدحسین شریفی منبع: معرفت اخلاقی سال دوم پاییز 1390 شماره 8   چکیده: واقع گرایی بدین معناست که ارزش و لزوم اخلاقی، واقعیت داشته و ما آنها را کشف... مطالعه بیشتر...

مقاله، سبک زندگی به عنوان شاخصی برای ارزیابی سطح ایمان

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: معرفت فرهنگی اجتماعی سال سوم تابستان 1391 شماره 3 (پیاپی 11)   چکیده: «سبک زندگی» از اصطلاحات نسبتاً جدید علمی است که با رویکردهای گوناگونی... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ تعیین هندسه مفهومی انواع ارزش

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: اخلاق وحیانی سال اول زمستان 1391 شماره 2   چکیده: بحث حسن و قبح یکی از مهم ترین و فرقه سازترین موضوعات در تاریخ اندیشه های کلامی و اخلاقی بوده... مطالعه بیشتر...

مقاله، معناشناسی حسن و قبح

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: اندیشه نوین دینی 1384 شماره 2   چکیده: معنای حسن و قبح اخلاقی، به عنوان کلیدی ترین مفاهیم اخلاقی، دیدگاههای متعددی را در میان اندیشمندان به... مطالعه بیشتر...

مقاله، چرایی اختلاف عارفان در تعداد و ترتیب مقامات سلوکی

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: حکمت عرفانی سال دوم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 5)   چکیده: تبیین مقامات و منازل سلوکی از مهم ترین رسالت های علم عرفان عملی است. عارفان... مطالعه بیشتر...

مقاله، نقش قاعدة اهم و مهم در حل تزاحمات اخلاق امنیتی

نویسندگان: علی بهرام طجری، احمدحسین شریفی منبع: معرفت اخلاقی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 18)   چکیده: اخلاق کاربردی به منزلة یکی از رشته های نوین اخلاقی، دارای... مطالعه بیشتر...

مقاله، الهی بودن زبان قرآن و مسئلة فهم؛ نقدی بر دیدگاه مجتهد شبستری

نویسندگان: احمدحسین شریفی منبع: معرفت کلامی سال ششم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 14)  کلید واژه ها: زبان قرآن کلام الهی فهم و تفسیر کلام بشر محمد مجتهد شبستری  ... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها