مقاله؛ آیا فلسفه اسلامی داریم

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت منبع: معرفت فلسفی 1382 شماره 1و 2 مطالعه بیشتر...

مقاله؛ رابطة عدالت و پیشرفت در دولت دینی از منظر علامه محمدتقی مصباح یزدی

نویسندگان: قاسم شبان نیا منبع: معرفت سیاسی سال دوم بهار و تابستان 1389 شماره 1 (پیاپی 3) چکیده: طرح گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، که در دهة چهارم انقلاب اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ آثار صلح آمیز جهاد در روابط بین الملل براساس آیات قرآن کریم

نویسندگان: قاسم شبان نیا منبع: معرفت سال بیستم آذر 1390 شماره 9 (پیاپی 168) ویژه علوم سیاسی چکیده: جهاد، از مفاهیمی است که به دلیل عدم توجه به ماهیت واقعی آن، جنبه صلح آمیز آن در روابط بین الملل... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ حقوق بشر در پرتو مشروعیت الهی حکومت اسلامی

نویسندگان: قاسم شبان نیا منبع: حکومت اسلامی سال شانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 62) چکیده: از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ بسترهای حمایت از حقوق بشر در ساختار حکومت اسلامی

نویسندگان: قاسم شبان نیا منبع: معرفت حقوقی سال اول زمستان 1390 شماره 2 چکیده: حکومت اسلامی به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که در ساختار خود دارد، مناسب ترین الگوی حکومتی برای تحقق حقوق واقعی و... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ بررسی و نقد مبانی نظریة تساهل جان لاک

نویسندگان: هادی معصومی زارع, قاسم شبان نیا   منبع: معرفت سیاسی سال سوم بهار و تابستان 1390 شماره 1 (پیاپی 5) چکیده: نظریة تساهل از جمله دستاوردهای نظری مغرب زمین به شمار می رود که بیش از یک... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ ارزیابی نظریة چرخش انقلاب ها و تطبیق آن بر انقلاب اسلامی ایران

نویسندگان: قاسم شبان نیا   منبع: معرفت سیاسی سال چهارم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 8) چکیده: هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ کارآمدی نظریة ولایت فقیه در تأمین مصلحت عمومی

نویسندگان: قاسم شبان نیا، مهدی قربانی   منبع: حکومت اسلامی سال هجدهم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 67) چکیده: یکی از مؤلفه هایی که به منظور ارزیابی نظریه های سیاسی مورد توجه قرار می گیرد، نحوه... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ سازوکارهای فقه اسلامی در احیا و تثبیت کرامت انسانی

  نویسندگان: قاسم شبان نیا منبع: معرفت سیاسی سال ششم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 11) چکیده: هرچند همواره در مکاتب مختلف، دغدغة حفظ و ارتقای کرامت انسانی، مطرح بوده و هریک... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ تحلیل اصالت صلح یا جنگ در سیاست خارجی دولت اسلامی

نویسندگان: قاسم شبان نیا منبع: معرفت سیاسی سال هفتم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 14) چکیده: در خصوص سیاست خارجی دولت اسلامی، هریک از نظریاتی که اصالت را به صلح یا جنگ داده اند دچار ابهام ها... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها