مقاله؛ علم پیشین الهی در عرفان اسلامی؛ از منظر صدرالمتألهین

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت، محمود شریفی منبع: حکمت عرفانی سال سوم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 7) چکیده: «علم پیشین خداوند به اشیا» از جمله موضوعاتی است که همة دانشمندان مسلمان... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ رابطه جوهر و عرض

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت منبع: معرفت فلسفی سال یازدهم پاییز 1392 شماره 1 (پیاپی 41) چکیده: در کتاب های فلسفی، در مبحث مقولات، درباره انواع جواهر و اعراض، فراوان بحث شده است، اما... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ مشکلات رابطه نفس و بدن: مقایسه ابن سینا و ملاصدرا

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت منبع: نقد و نظر سال شانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 63) چکیده: قاعده مهمی در فلسفه اسلامی وجود دارد: هر امری که در زمان حادث شود نیازمند به ماده است.... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ چگونگی ترکیب ماده و صورت از نگاه صدرالمتالهین

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت، مرتضی رضایی منبع: معرفت فلسفی 1388 شماره 25 چکیده: ارسطو، مبدع نظریه ترکیب انضمامی اجسام از ماده و صورت، و همفکران وی ادعا می کنند: اجسام... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ فلسفة اسلامی؛ پویایی و پایایی

نویسندگان: عبدالرسول عبودیت منبع: نقد و نظر پاییز و زمستان 1387 شماره 51 و 52   مطالعه بیشتر...

مقاله؛ ذاتیات انسان و نقش آن در علوم انسانى بررسى تطبیقى دیدگاه آیت اللّه مصباح و آبراهام مزلو

اسماعیل نجاتى على مصباح منبع: معرفت فلسفی سال چهاردهم پاییز 1395 شماره 1 (پیاپی 53) چکیده: در حوزه انسان شناسى، دو رویکرد عمده «انسان شناسى فلسفى» و «انسان شناسى تجربى» دنبال مى شود. این پژوهش به... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ تأثیر آموزه توحید در اصول راهبردى علوم انسانى دستورى از منظر علامه طباطبائى

نویسندگان: سید محمد معلمى، على مصباح منبع: -معرفت فلسفی سال سیزدهم بهار 1395 شماره 3 (پیاپی 51) چکیده: مبانى و پیش فرض هاى علوم انسانى از تأثیر بسزایى در علوم انسانى برخوردارند و در این میان مبانى... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ روش علامه طباطبائى در استنباط مسائل علوم انسانى دستورى از آموزه هاى ارزشى دین

نویسندگان: عباس گرایی، على مصباح منبع: معرفت فلسفی سال چهاردهم زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 54) چکیده: در این تحقیق با تعریف علوم انسانى توصیفى و دستورى و بیان تفاوت روش تحقیق آنها نشان مى دهیم که... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ نقد و بررسى انواع نومینالیسم با بهره گیرى از دیدگاه هاى علّامه طباطبائى

نویسندگان: محمد طالعى اردکانى، على مصباح منبع: معرفت فلسفی سال دوازدهم بهار 1394 شماره 3 (پیاپی 47) چکیده: نومینالیسم، نظریه اى در پاسخ به مسائل مربوط به کلیات است. بنابراین در این نوشته بحث را از... مطالعه بیشتر...

مقاله؛ بایدها و نبایدهاى اسلامى سازى علوم انسانى از دیدگاه علّامه مصباح

نویسندگان: محمدعلى محیطى، اردکان على مصباح منبع: معرفت فلسفی سال دهم پاییز 1391 شماره 1 (پیاپی 37) چکیده: بحث درباره اسلامى سازى علوم انسانى با توجه به ضعف هاى علوم انسانى موجود از یک سوى و نقاط... مطالعه بیشتر...

صفحه‌ها